งานแกะสลกัไม้ Narutaki

Kohsho Oiwa

大岩 広生

ห้องท างานของผมที่ภเูขาฟชุิมิอินาริในเกียวโตถกูล้อมรอบไปด้วยน า้ตกและป่าไผ่

อยา่งที่ได้กลา่วไปแล้วทา่มกลางสภาพแวดล้อมธรรมชาติตา่ง ๆ นี ้ผมได้แกะสลกัรูปปัน้พระพทุธเจ้า ต๊กุตาต้น ชา ซอ่มแซมรูปปั้นพระพทุธเจ้า รวมไปถึงแกะสลกังานศลิปะแบบท้องถิ่น  

“ ผมได้รับพลงั (ki) จากธรรมชาติ และ ผมแกะสลกัไม ้(ki) ดว้ยใจของผม (ki)” - แปลจาก บทกวีญี่ป่นุ

ผมไดส้รา้งชน้ิงานไมแ้กะสลกัดว้ยความรสู้กึเหลา่น้ี

ต๊กุตาต้นชา


ต๊กุตาต้นชา

ช่วงปลายของสมยัเอโดะ ต๊กุตาต้นชา (เรียกวา่ สายห้อย netsuke : netsuke strap ) ซงึ่เป็นรูปของผ้หูญิงในชดุเก็บใบ ชา ที่ถกูสร้างขนึ้โดยนกัรังสรรค์ชา Seisen Kambayashi (1801~70)

 

ต้นชาถกูเชื่อวา่จะมีชีวิตด ารงอยอู่ยา่งแข็งแรงเนื่องจากมีรากใต้ดินเป็นจ านวนมาก และมีใบชาออกมาใหมเ่ป็นจ านวนมาก เช่นกนั

 

ดงันนั้ ต้นชาจงึเป็นสญัลกัษณ์ของสขุภาพที่ดี การเกิดที่ดี พบเจอแตค่วามโชคดี

 

ผมเริ่มต้นที่จะแกะสลกัต๊กุตาต้นชามาตงั้แตป่ี 2011 

แม้วา่คนเมือง Uji จะยงัไมค่่อยรู้จกัสินค้าตวันีด้ีมากนกัในขณะนนั้ แตผ่มก็เริ่มที่จะจดัแสดงต๊กุตาต้นชา ที่งานกิจกรรมเกี่ยวกบัชาในเมือง Uji ซงึ่จดัขนึ้สองถงึสามครัง้ต่อปี พร้อมด้วยกนักบัคณุ Masaru Tanaka ซงึ่
เป็นนกัวิจยัเกี่ยวกบัต๊กุตาต้นชา ตอนนีผ้มรู้สกึวา่ต๊กุตาต้นชาเริ่มเป็นที่รู้จกัทีละนิดละนิด ในปัจจบุนัมีผ้คูนจ านวนไมม่ากนกัที่ดื่มชาญี่ป่นุโดยใช้กาน า้ชา ผมต้องการจะช่วยให้คนมากมายได้มีโอกาสที่จะรู้จกัและดื่มชา Uji ผมต้องการที่จะสานต่อการแกะสลกั และแนะน าให้รู้จกัต๊กุตาต้นชาซงึ่เป็นงานที่ผมรัก

 

ขออภยัที่อาจจะไมส่ามารถแปลได้ดีมากนกั

 

แปลโดย อรกานต์ ข่ายปอ้งคา่ย

 ( translated by Orakan K.,Thailand)